انتشار کتاب راز پنهان موفقیت درباره عملکرد اتاق تمیز در کسب و کار

''راز پنهان موفقیت'' نام کتابی جدید به قلم ''دکتر جواد جوهری'' مدیرعامل شرکت ''تهویة آذرنسیم'' (عضو انجمن صنعت تأسیسات) است که با عنوان نگاهی به عملکرد اتاقهای تمیز در کسب و کار'' منتشر شده است. این کتاب در قطع رقعی و 150 صفحه طی پنج فصل ضمن معرفی اتاق تمیز و کلیات آن، جایگاه و نقش اتاق تمیز در حوزه‌های صنعتی، فن‌آوری اطلاعات، صنایع میکروالکترونیک و محیط ‌زیست را توضیح داده و در مورد مراحل طراحی سیستم تهویه ‌مطبوع این اتاق به پیش نیازهای مربوطه پرداخت و اطلاعات مفیدی دربارة اتاقهای تمیز در اختیار متخصصین تأسیسات قرار می‌دهد.

شایان ذکر است که دکتر جواد جوهری در سالهای اخیر با برگزاری سمینارهای آموزشی در استانهای مختلف نقش مثبتی در ارتقاء دانش متخصصین تأسیسات در زمینة اتاقهای تمیز ایفاء نموده است.