راز موفقیت1

اگر می خواهید درآمدتان دو برابر شود

کارهای روزمره ی خود را بنویس

و آنها را به دو دسته تقسیم کن

کارهای غیر ضروری را کنار بگذار

و در انجام کارهای مهم بیشتر و جدی تر کوشش کن