راز موفقیت13

فقط یک هفته وقت های صرف شده خود را کنترل کن و وقتهای هدر رفته را بشناس و از انجام کارهایی که وقت تو را هدر می دهد بر هذر باش