خليفه محمد (عاجز)

دركتاب دانشمندان آذربايجان مي خوانيم: از نواحي سراب وگرمرود است، دلي پر آتش و شوق و سري از شرار عشق پردود دماغي از شور محبت شعله اندود دارد....از اهل تقوي بوده و دعا و اوراد آبا و اجداد ايشان نفس گرمي

داشته اند و خود خليفه در نوشتن خط غبار اعجوبه روزگاراست متن دعا و قرآن را چنان طرح ريزي ازخطوط كندكه اگرنستعليق باشد به عينه خط ميرعماد است و اگرطرحي ازثلث آورد بهتر از خط ملاعلاء تبريزي است و اصل خط او نسخ است به نازكي غبار، تعويز تولد و ادعيه مفيد، نگارد و اشعارش به زبان تركي بوده و تخلص او عاجز است و ديوانش در تبريز چاپ شده، هفتاد و سه ساله مرده در مقبره- سرخاب مدفونست (تربيت، ص 141).

مشاهیر و مفاخر شهرستان سراب - آذربایجان شرقی

مردم شهرستان سراب به مباحثه و شعر و شاعري علاقه خاصي معطوف مي دارند و اگر اوقات فراغتي پيدا كنند محفلي تدارك ديده و به مشاعره و تفسير مي پردازند بطوري كه اگر با يكي از اهل اين فن همراه باشي يا خود شعر گويد ، يا شعر شاعر ديگري را نقد و بررسي ميكند. روي همين اصل در شهرستان سراب شعرا زياد به پا خاسته اند و به خاطر ارادت خاص به اهل بيت عصمت و طهارت بيشتر شعرهايشان به مرائي و مداحي اهل بيت پيامبر و معصومين (ع) است .